admin's blog

Pożegnanie klas maturalnych

Dnia 2 czerwca br. odbył‚a się™ w szkole uroczystoł›ę‡ pożegnania klas maturalnych, tj. III LP i IV TŻiGD. Na spotkaniu w auli szkoł‚y dyrektor mgr inż. Wojciech Rudził„ski podzię™kował‚ uczniom za godne reprezentowanie szkoł‚y podczas rozlicznych konkursów i olimpiad i życzył‚ dalszych sukcesów w nauce, ciekawej pracy i szczęścia w życiu osobistym. Do tych życzeł„ doł‚ę…czyli się™ również wychowawcy klas: panie mgr inż. Ewa Perlińska i mgr Joanna Leł›niewska. Najlepszych absolwentów uhonorowano nagrodami. Z klasy IV TŻiGD nagrody otrzymał‚y: Katarzyna Polił„ska, Marzena Jabł‚ońska, Aleksandra Kacprzak, Agnieszka Lewandowska, Monika Piotrowska, Magdalena Mikicka i Agnieszka Skibińska, ponadto za prowadzenie sklepiku nagrody rzeczowe oraz podzię™kowania otrzymał‚y: Marzena Jabł‚ońska, Agnieszka Skibińska i Joanna Ję™drusiak, z klasy III LP – Kinga Rosińska, Marcin Ogił„ski, Mirosł‚aw Krajewski i Paulina Borzę™cka.

Uczestniczyliśy w DOD Zarzeczewo 2006

Zgodnie z kilkunastoletnię… tradycję… uczniowie i nauczyciele w dniach 3 i 4 czerwca br. brali udział‚ w XXVII Dniach Otwartych Drzwi Kujawsko-Pomorskiego Oł›rodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział‚ w Zarzeczewie. Przed zabytkowym dworkiem, siedzibę… Oddział‚u zorganizowalił›my stanowisko promocyjne szkoł‚ę™ oraz punkt gastronomiczny, w którym uczniowie z technikum żywienia i z klas kształ‚cę…cych w zawodzie kucharz mał‚ej gastronomii serwowali pyszne naleł›niki. Na stoisku promocyjnym wystawiona był‚a kompozycja ciast i tortów. Uwagę™ budził‚ zestaw nawię…zuję…cy do zbliżaję…cego się™ Mundialu 2006 z okazał‚ę… czekoladowę… pił‚kę…. W niedzielę™ grupa uczniów przygotowywana przez panię… mgr Monikę™ Dzię™gielewskę… wystawił‚a inscenizację™ pt. „Noc łšwię™tojańska na Kujawach”, która cieszył‚a się™ dużym zainteresowaniem widzów. Pod koniec imprezy wystę…pił‚ zespół‚ muzyczny z naszej szkoł‚y pod kierunkiem Wojtka Raszki, który potrafił‚ rozbawię‡ i rozgrzaę‡ zebranę… na terenach wystawowych publicznoł›ę‡.

Szkolny i Powiatowy Dzień Sportu

Dnia 1 czerwca br. zorganizowalił›my Dzieł„ Sportu, podczas którego uczniowie zmierzyli się™ z nauczycielami w meczu pił‚ki siatkowej. Po zacię™tej rywalizacji kadra nauczycielska wygrał‚a 3:2 w ogólnej klasyfikacji. Jest to wielki sukces nauczycieli, ponieważ w roku ubiegł‚ym ponieł›li porażkę™ 3:1. Po rozegranym meczu uczniowie wzię™li udział‚ w licznych konkurencjach, m.in.: przecię…ganie liny, rzut do kosza z dystansu, rzut pił‚kę… lekarskę… sprzed klatki piersiowej, jazda rowerem na czas (slalom), mini turniej w pił‚kę™ nożnę… i koszykowę…. Impreza szkolna odbywał‚a się™ w radosnej atmosferze, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Uczniowie z niecierpliwoł›cię… czekaję… na przyszł‚y rok, nie tylko ze wzglę™du na nagrody, ale także chę™ę‡ rewanżu. W czasie imprezy sportowej dominował‚ duch rywalizacji i dobrej zabawy. Atmosfera był‚a wspierana przez nowoczesne rytmy muzyki latynoamerykał„skiej.

Sukces w Bydgoszczy

29 maja br. Został‚ rozstrzygnię™ty II Wojewódzki Konkurs „Zabytki naszego regionu” organizowany po raz drugi przez Pracownię™ Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Oł›rodka Kultury, skierowany do uczniów szkół‚ ponadgimnazjalnych, który odbywał‚ się™ pod hasł‚em „Obiekty sakralne województwa kujawsko–pomorskiego – architektura i wyposażenie”. Nad imprezę… patronat obję™li: Wicemarszał‚ek Województwa Kujawsko–Pomorskiego Jan Szopił„ski, Wojewódzki Kujawsko–Pomorski Konserwator Zabytków dr Marek Rubnikowicz i Biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa, „Express Bydgoski” oraz rozgł‚oł›nia Radia Pik.

Jury w skł‚adzie: Iwona Brzozowska – kierownik delegatury bydgoskiej Wojewódzkiego Urzę™du Ochrony Zabytków w Toruniu (przewodniczę…cej), Iwona Jastrzę™bska—Puzowska, doktor historii sztuki UKW, Lech łbik, historyk z Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków WOK oraz fotoreporter „Expressu Bydgoskiego” Dariusz Bloch musiał‚o ocenię‡ okoł‚o 80 prac uczniów reprezentuję…cych szkoł‚y zarówno z dużych oł›rodków miejskich: Bydgoszczy, Torunia, Grudzię…dza, jak również mał‚ych miejscowoł›ci takich jak: Unisł‚aw, Gę…sawa czy Kowal. Cieszy fakt, że wł›ród laureatów tego konkursu znalazł‚a się™ uczennica naszej szkoł‚y – Sylwia Dwornikowska z III LP, która za pracę™ â€žDrewniany koł›ciół‚ek ł›w. Marka w Nakonowie” otrzymał‚a drugę… nagrodę™ Wicemarszał‚ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Również nagrodę™ Wicemarszał‚ka Jana Szopł„skiego za przygotowanie Sylwii do konkursu otrzymał‚ jej opiekun Arkadiusz Ciechalski.

Uroczystoł›ę‡ rozdania nagród odbył‚a się™ w Hotelu City w Bydgoszczy, a oprawę™ artystycznę… stanowił‚ koncert uczniów Zespoł‚u Szkół‚ Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Imprezie towarzyszył‚a wystawa najciekawszych zdję™ę‡ prezentuję…cych opisywane przez mł‚odzież obiekty muzealne.

Przed uroczystoł›cię… ogł‚oszenia wyników konkursu mł‚odzież i opiekunowie mieli okazję™ zwiedzię‡ ciekawe i urokliwe zakę…tki starej Bydgoszczy, tj. koł›ciół‚ farny, obecnie katedrę™ pw. ł›w. Marcina i ł›w. Mikoł‚aja z sanktuarium Matki Boskiej Pię™knej Mił‚oł›ci, „Bydgoskę… Wenecję™â€, Stary Rynek, ulicę™ Dł‚ugę…, ciekawe budynki tzw. bydgoskiej secesji, Koł›ciół‚ Wniebowzię™cia NMP (d. Klarysek), czy pomnik sł‚ynnej ł‚uczniczki. W rolę™ przewodnika wcielił‚ się™ Lech łbik.

Nasi na II Młodzieżowej Sesji "Poznajemy Ojcowiznę"

19 maja br. w ramach II Wł‚ocł‚awskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki organizowanego przez Wł‚ocł‚awskie Towarzystwo Naukowe odbył‚a się™ w gmachu Urzę™du Miasta we Wł‚ocł‚awku II Mł‚odzieżowa Sesja pn. „Poznajemy Ojcowiznę™â€. Imprezę™ zorganizował‚ Zarzę…d Towarzystwa Mił‚oł›ników Wł‚ocł‚awka oraz Zarzę…d Kujawskiego Oddział‚u PTTK we Wł‚ocł‚awku, a patronat objꅳ‚ prezydent tego miasta – Pan Wł‚adysł‚aw Skrzypek.

Do wzię™cia udział‚u w sesji zaproszonych został‚o 21 uczniów szkół‚ podstawowych, gimnazjów i szkół‚ ponadpodstawowych z rejonu dział‚ania Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oł›wiaty – Delegatury we Wł‚ocł‚awku. Byli to uczestnicy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Mł‚odzieżowego Konkursu pn. „Poznajemy Ojcowiznę™â€, których prace został‚y nagrodzone lub wyróżnione na etapie oddział‚owym i wojewódzkim. Do prac należał‚o doł‚ę…czyę‡ prezentację™ multimedialnę…, która wzbogacał‚a referaty o wrażenia wizualne i dźwię™kowe. Wł›ród uczestników sesji znalazł‚y się™ uczennice naszej szkoł‚y, tj. Joanna Mastalerska z IV klasy TŻiGD, która przedstawił‚a prezentację™ pt. „Dwór i Pał„stwowy Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim” (II nagroda na etapie wojewódzkim) oraz Mał‚gorzata Gawł‚owska, również z IV klasy TŻiGD, która przygotował‚a pracę™ nt.: „Moja wieł› - Kł‚óbka” (IV miejsce na etapie okrę™gowym). Prace powstał‚y pod kierunkiem mgra Arkadiusza Ciechalskiego. Z uwagi na trwaję…ce matury prace te zaprezentował‚a mł‚odsza koleżanka ww. uczennic Urszula Szulczewska z klasy III TŻiGD.

Podczas sesji wystę…pił‚ z programem regionalnym Zespół‚ Wokalny Wł‚ocł‚awskiego Centrum Kultury pod kierunkiem pana Grzegorza Augustynowicza.

Syndicate content