admin's blog

Wieczór poezji księ™dza dra Piotra Głowackiego w auli naszej szkoły

15-go czerwca br. w auli naszej szkoł‚y odbył‚ się™ uroczysty wieczór poetycki poł‚ę…czony z promocję… debiutanckiego tomiku księ™dza dra Piotra Gł‚owackiego, proboszcza i dziekana kowalskiego. Uroczystoł›ę‡ zorganizowana został‚a przez Towarzystwo Mił‚oł›ników Kowala i Okolic. Cał‚oł›ę‡ prowadził‚a prezes towarzystwa Anna Bł‚ażejczak. Oprócz wierszy, które recytowali uczniowie gimnazjum i starsi czł‚onkowie towarzystwa, zaproszeni goł›cie wysł‚uchali także pieł›ni ł›piewanych przez Annę™ Sokoł‚owskę… i Halinę™ łukaszewicz. Poezji towarzyszył‚y również utwory instrumentalne grane na skrzypcach, flecie prostym i trę…bce. Poecie szczególne gratulacje w krótkich wystę…pieniach zł‚ożyli m. in.: Anna Bł‚ażejczak – prezes Towarzystwa Mił‚oł›ników Kowala i Okolic, Eugeniusz Goł‚embiewski – burmistrz m. Kowala, profesor Wiktor Lewandowski, Jadwiga Janicka – publicystka, mieszkanka „Domu Pod Serduszkiem”. Zebrani mogli nabyę‡ tomik pt. „Odwieczna klepsydra” i uzyskaę‡ dedykację™ od autora. Dodajmy, że autorem sł‚owa wstę™pnego jest pracownik naszej szkoł‚y Arkadiusz Ciechalski.

Dobrzyńsko-Kujawskie Święto Słowa w Karnkowie

14-go czerwca br. uczniowie naszej szkoł‚y: Urszula Szulczewska z III TŻiGD oraz Arkadiusz Pię…tek z I TA brali udział‚ w Dobrzył„sko–Kujawskim Konkursie Recytatorskim zorganizowanym pod honorowym patronatem Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Urszula zaprezentował‚a kompozycję™ wierszy Leona Stankiewicza, natomiast Arkadiusz recytował‚ gadkę™ ludowę… pt. „Jak z Maę‡ka na dobrę… drogę™ sprowadzono”. Nasi reprezentanci wyjechali z Karnkowa obdarzeni pamię…tkowymi dyplomami i nagrodami ksiꅿkowymi.

Nasi na święcie VI Toruńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. J. Bema

14 czerwca br. na terenie Jednostki Wojskowej nr 1972 w Toruniu odbył‚a się™ inscenizacja prezentuję…ca przeł‚amanie niemieckich linii obrony przez 27 Woł‚ył„skę… Dywizję™ Piechoty AK przeprowadzonej w ramach akcji „Burza” w 1944 r. W imprezie brali udział‚ uczniowie naszej szkoł‚y: Artur Bednarek i łukasz Sztandarowicz z II LP oraz Mateusz Kwarcił„ski z gimnazjum w Kowalu. Uczestnicy wystę™powali w historycznym umundurowaniu Wojska Polskiego i Wehrmachtu. Na miejscu dział‚ał„ wykopane był‚y okopy dla piechoty i dział‚, w bitwie brał‚a też udział‚ kawaleria, użyte był‚y również ł›rodki pirotechniczne imituję…ce wybuchy. Nasi uczniowie uczestniczyli w tej imprezie jako czł‚onkowie Harcerskiej Drużyny Rekonstrukcji Historycznej 14 pp. Ziemi Kujawskiej z Komendy Hufca Wł‚ocł‚awek–Powiat.

A. Pię…tek z I TŻiGD wyróżniony w konkursie ZG LOK

Dnia 9 czerwca br. w Mł‚odzieżowym Domu Kultury przy ulicy łazienkowskiej w Warszawie odbył‚ się™ finał‚ i wrę™czenie nagród w II Edycji Konkursu pn. „Legendy łšródeł‚” realizowanego w ramach projektu „Ochrona łšródeł‚ Wody”. Jego organizatorem był‚ Zarzę…d Gł‚ówny Ligi Ochrony Przyrody. Zadaniem uczestników konkursu był‚o wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej otoczenia źródeł‚, a także dotarcie do zapomnianych opowieł›ci i legend oraz ich spisanie.

Z przyjemnoł›cię… informujemy, że wyróżnienie otrzymał‚ Arkadiusz Pię…tek z klasy I TŻiGD (który wspomagany był‚ przez kolegę™ Pawł‚a Wichlił„skiego) za pracę™ pt. „łšródeł‚ko łšw. Prokopa w Kł‚óbce k. Lubienia Kujawskiego”. Opiekunem pracy był‚ mgr Arkadiusz Ciechalski.

Organizatorzy – i my również – zachę™camy wszystkich uczniów naszej szkoł‚y do wzię™cia udział‚u w kolejnej edycji tego konkursu. Wię™cej informacji można znaleźę‡ na stronach niezapominajka.org.pl i lop.org.pl.

Wyniki konkursu historycznego "Historia Małych Ojczyzn"

Dnia 6 czerwca br. w Zespole Szkół‚ nr 5 we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Historia Mał‚ych Ojczyzn” pt. „Oni tworzyli naszę… historię™â€. Jego organizatorem był‚o Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział‚ we Wł‚ocł‚awku. Jury ocenił‚o okoł‚o 90 nadesł‚anych prac uczniów ze szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii tych ostatnich wyróżnienie otrzymał‚a uczennica naszej szkoł‚y Kinga Rosińska z klasy III LP za opracowanie pt. „Profesor Wiktor Lewandowski” napisanym pod kierunkiem mgr Arkadiusza Ciechalskiego. Sponsorami nagród byli: Urzę…d Marszał‚kowski w Toruniu, Urzę…d Miasta Wł‚ocł‚awka, Wł‚ocł‚awskie Towarzystwo Naukowe i Wyższa Szkoł‚a Humanistyczno-Ekonomicza we Wł‚ocł‚awku. Przedstawiciele tych instytucji obecni byli na uroczystoł›ci. Cał‚oł›ę‡ uł›witnił‚ wystę™p artystyczny nawię…zuję…cy do tematyki konkursu, a przygotowany przez mł‚odzież z Zespoł‚u Szkół‚ nr 5.

Syndicate content