admin's blog

Egzaminy zawodowe

Rozpocz꙳‚y się™ wakacje. W naszej szkole w pierwszym i drugim tygodniu ich trwania odbywał‚y się™ egzaminy potwierdzaję…ce kwalifikacje zawodowe. Jako pierwsi zdawali je uczniowie IV klasy TŻiGD. Nastę™pnymi, którzy prezentowali swoję… wiedzę™ i umieję™tnoł›ci przed czł‚onkami Pał„stwowej Komisji Egzaminacyjnej powoł‚anej przez OKE w Gdał„sku, byli kucharze mał‚ej gastronomii. Zdawali oni egzamin w nowej pracowni specjalnie przygotowanej na ten cel w budynku przy ulicy Koł‚ł‚ę…taja 11. W drugim tygodniu wakacji 25 uczniów z Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej kształ‚cę…cej w zawodzie mechanik–operator pojazdów rolniczych zdawał‚o egzamin w oparciu o bazę™ warsztatowę… i szkolne gospodarstwo pomocnicze poł‚ożone przy ul. Konopnickiej 64. Wyniki egzaminów mamy nadzieję™, że bę™dę… w peł‚ni pomył›lne dla uczniów. Zostanę… one przesł‚ane pod koniec sierpnia z OKE w Gdał„sku.

Byliśmy na kolejnym festynie w Kłóbce

Stał‚o się™ już tradycję…, że szkoł‚a bierze udział‚ w każdej imprezie plenerowej organizowanej przez Kujawsko–Dobrzył„ski Park Etnograficzny w Kł‚óbce. Również i 25 czerwca br. uczestniczylił›my w imprezie folklorystycznej zorganizowanej u progu wakacji, a zatytuł‚owanej „W polu i zagrodzie”. Uczniowie kształ‚cę…cy się™ w zawodzie kucharz mał‚ej gastronomii i technik żywienia w stylizowanym na wiejskę… chatę™ kiosku serwowali regionalne potrawy.

Wszystkich mił‚oł›ników folkloru pragniemy zaprosię‡ na kolejne imprezy organizowane w skansenie w Kł‚óbce. Bę™dę… to:

  • „Popieliny”, 6 sierpnia 2006 r.,
  • „Czas napeł‚nię‡ komory”, 17 wrzeł›nia 2006 r.

Piknik rodzinny nad Jeziorem Lubiechowskim

Zgodnie z wieloletnię… tradycję… również i w roku bieżę…cym po zakoł„czeniu zaję™ę‡ dydaktycznych wieczorem 23-go czerwca br. odbył‚ się™ w oł›rodku wypoczynkowym nad Jeziorem Lubichowskim piknik rodzinny pracowników Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Pogoda w tym roku dopisał‚a, ł›wietnie smakował‚y potrawy z grilla, udał‚ się™ też mecz pił‚ki siatkowej rozegrany mię™dzy drużynami mł‚odych i starszych pracowników szkoł‚y. Najbardziej cieszył‚y się™ z możliwoł›ci biegania po leł›nym oł›rodku najmł‚odsze dzieci.

Koniec roku szkolnego 2005/2006

23 czerwca br. zakoł„czył‚ się™ rok szkolny 2005/2006. Na uroczystej akademii obecny był‚ ks. kanonik Piotr Gł‚owacki. Po uroczystej akademii i wystę™pach mł‚odzieży przygotowanej pod kierunkiem pani mgr Moniki Dzię™gielewskiej pan Dyrektor rozdał‚ wyróżniaję…cym się™ uczniom nagrody. Po poł‚udniu odbył‚o się™ również zakoł„czenie roku szkolnego dla sł‚uchaczy szkół‚ wieczorowych. Uroczył›cie pożegnano absolwentów Wieczorowego Policealnego Studium Zawodowego kształ‚cę…cych się™ w zawodzie technik–ekonomista i Wieczorowego Technikum Rolniczego. W niedzielę™ o 11:30 odbył‚a się™ msza dzię™kczynna zamykaję…ca bieżę…cy rok szkolny, w której uczestniczył‚ odbywaję…cy kanonicznę… wizytację™ w Parafii Kowal ks. bp Stanisł‚aw Gę™bicki – biskup pomocniczy diecezji wł‚ocł‚awskiej.

Rajd rowerowy

19 czerwca br. grupa mł‚odzieży pod opiekę… nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczył‚a w rajdzie rowerowym tradycyjnie organizowanym przez Zespół‚ Szkół‚ i Rolnicze Centrum Kształ‚cenia Ustawicznego w Starym Brzeł›ciu. Trasa przejazdu przebiegał‚a przez Nakonowo i prowadził‚a do „Agrofarmy” w Goł‚aszewie. Tam odbywał‚y się™ liczne atrakcyjne konkursy, wł›ród których wyróżnię‡ należy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Warto nadmienię‡, że pierwsze trzy miejsca zaję™li nasi uczniowie: Artur Bednarek, Wioletta Laskowska, Magdalena Dulska. Mił‚a atmosfera towarzyszę…ca rajdowi i konkurencjom rozgrywanym na „Agrofarmie” sprawił‚a, że z pewnoł›cię… weźmiemy udział‚ w kolejnej tego typu imprezie za rok.

Syndicate content