admin's blog

"Czas napełnić spiżarnie"

17 wrzeł›nia w Skansenie w Kł‚óbce odbył‚a się™ impreza plenerowa pod hasł‚em "Czas napeł‚niaę‡ spiżarnie". w której udział‚ wzię™li również uczniowie Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu wraz z opiekunami.
Dużym zainteresowaniem cieszył‚a się™ scenka przygotowana przez uczniów klasy III LP i II TŻ pt. "Dobra wieł›ę‡, kiey niosę… jeł›ę‡" dtoyczę…ca sporzę…dzania tradycyjnego żuru kujawskiego. Nie zabrakł‚o również bogatej oferty gastronomicznej. Z apetytem zajadano nleł›niki, kieł‚baski i szarlotkę™. Uczniowei mieli okazję™ zobaczyę‡ inne zespoł‚y m.in. "Dzieci Kujaw".

Monika Chabasińska

Praktyka śródroczna w Funce

W okresie od 4 czerwca do 31 sierpnia br w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce mł‚odzież naszej szkoł‚y z klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej o profilu Kucharz mał‚ej gastronomi, realizował‚a ł›ródrocznę… praktykę™ zawodowę… w wymiarze 4 tygodni. Praktykę™ tę… odbył‚o ł‚ę…cznie 44 uczniów, którzy w zakresie swoich obowię…zków mieli przygotowywanie posił‚ków dla ponad 100 osób, a także obsł‚ugiwę™ konsumentów i wiele innych czynnoł›ci. W czasie wolnym o pracy mł‚odzież mogł‚a korzystaę‡ z zaplecza wypoczynkowego, jakie oferuje oł›rodek.

strona HCEE w Funce

Andrzej Rybka

Rozpoczę™cie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym tj. 4 wrzeł›nia o godz. 9:00 rozpoczę™to uroczył›cie w szkoł‚ach dziennych rok szkolny 2006/2007. Pan Dyrektor Wojciech Rudził„ski przywitał‚ wszystkich zebranych i przybył‚ych goł›ci - przedstawicieli wł‚adz lokalnych i samorzę…dowych, ksiꙿy, przedstawicieli Rady Rodziców. Przedstawił‚ także nowych nauczycieli. Nastę™pnie dokonano podsumowania wyników praktyk wakacyjnych w klasach II TŻ, III TŻ i II ZSZ. Uczniowie tych klas otrzymali ł›wiadectwa ukoł„czenia, a najlepszym z nich wrę™czono nagrody. Na zakoł„czenie wychowawcy spotkali się™ w klasyach ze swoimi uczniami.
O godz. 14:00 nastę…pił‚o uroczyste rozpczę™cie roku szkolnego w szkoł‚ach wieczorowych.

Popieliny w Kłóbce

W dniu 13 sierpnia br w plenerach kł‚óbeckiego skansenu odbył‚a się™ impreza z cyklu "Z życia dawnej wsi", w ramach której zaprezentowano widowisko pt. "Popieliny" opowiadaję…ce o odwiedzinach sę…siadek i przynoszeniu podarków, poł‚ę…czone ze specjalnę… ucztę… w domu poł‚ożnicy na czeł›ę‡ nowo narodzonego dziecka.

Kurs na Kopenhagę™

Kilka wakacyjnych dni, od 8 do 11 lipca, grono nauczycieli z Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu, z grupę… czł‚onków Towarzystwa Mił‚oł›ników Kowala i Okolic oraz wypróbowanymi amatorami turystycznych wypraw spę™dzili w podróży. Był‚a to kolejna eskapada (chyba już dziesię…ta), tym razem skierowana na Pojezierze Szczecił„skie, poł‚ę…czona z wypadem do Kopenhagi.

Szlak wycieczki wiódł‚ najpierw przez tereny Wał‚u Pomorskiego, gdzie zwiedzano pozostał‚oł›ci hitlerowskich umocnieł„ z II wojny ł›wiatowej, a później zatrzymano się™ w Starogardzie Szczecił„skim. W tym mieł›cie podróżni zachwycili się™ gotyckę…, z koł„ca XIII w., bazylikę… p. w. Najł›wię™tszej Marii Panny, jak również ulegli urokowi zachowanych prawie w cał‚oł›ci gotyckich murów obronnych z ciekawymi bramami i renesansowym ratuszem. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził‚a architektura dawnego Szczecina, monumentalna gotycka katedra p. w. ł›w. Jakuba i zamek ksiꅿę…t pomorskich.

Nie tylko zabytki i historia przycię…gał‚y uwagę™. Mijaję…c letniskowe miejscowoł›ci trudno był‚o się™ oprzeę‡ pokusie i do nich nie zajrzeę‡. Dł‚uższy przystanek wyznaczono wię™c w Mię™dzyzdrojach. Tutaj można był‚o posmakowaę‡ atmosfery nadmorskiego kurortu, wtopię‡ się™ w tł‚um plażowiczów, zakupię‡ pamię…tkowe drobiazgi czy przespacerowaę‡ się™ aleję… gwiazd w poszukiwaniu odcisku dł‚oni ulubionego aktora.

Gł‚ównę… atrakcję… był‚ jednak rejs do Kopenhagi, dokę…d udano się™ promem Pomerania. Tutaj czas można był‚o spę™dzię‡ na wiele sposobów, ot choę‡by kontempluję…c bezkresnę… przestrzeł„ na górnym pokł‚adzie lub skorzystaę‡ z innych bardziej towarzyskich rozrywek – dyskoteki, dancingu, kawiarni, jacuzzi itp. Zdumienie i zaskoczenie turystów wywoł‚ał‚ niewę…tpliwie cię…g 20 wiatraków ustawionych zaraz za portem, wyrastaję…cych wprost z wody, oraz most przez cieł›ninę™ Sund, ł‚ę…czę…cy Danię™ ze Szwecję…. Most ten i tunel dla samochodów i pocię…gów, o ł‚ę…cznej dł‚ugoł›ci 16 kilometrów, robi naprawdę™ imponuję…ce wrażenie. Najpierw wznosi się™ dumnie nad powierzchnię… wody, by później ł‚agodnę… linię… zniknę…ę‡ w wodnej toni. Wł‚ał›ciwie wyglę…da jakby przerwano jego budowę™, a tymczasem most zamienia się™ w tunel i tajemniczo dociera do przeciwległ‚ych brzegów.

O ł›wicie trzeciego dnia wyprawy oczom podróżnych ukazał‚a się™ Kopenhaga. Społ›ród licznych osobliwoł›ci tego miasta wybrano zamek Rosenberg zbudowany w 1606 r., protestanckę… katedrę™ p. w. Naszej Pani, anglikał„ski koł›ciół‚ p.w. ł›w. Albana, Carlsberg (smakoszom piwa ta nazwa nie jest obca), Muzeum Figur Woskowych. Najdł‚użej sesja zdję™ciowa trwał‚a przy pomniku kopenhaskiej Syrenki. Oczywił›cie spacer po starówce stolicy Danii wiódł‚ obok zamku królewskiego, gdzie można był‚o podziwiaę‡ zmianę™ warty gwardii królewskiej.

Po tych peł‚nych emocji przeżyciach spacer po cichej plaży w Dziwnowie w drodze powrotnej pozwolił‚ nieco odpoczę…ę‡, a koncert organowy w katedrze w Kamieniu Pomorskim i klimat urokliwego wirydarza dopeł‚nił‚y wyciszenia. Późnej już tylko miasteczka i wsie oglę…dane z okien gorę…cego autokaru.

Ta podróż nie był‚aby tak interesuję…ca, gdyby nie obecnoł›ę‡ dwóch wł‚ocł‚awskich przewodników, panów: Andrzeja Szczepał„skiego i Henryka Wasilewskiego, którzy na każdy koł›ciół‚ czy inny zabytek spoglę…dali oczami znawców i swoję… wiedzę… barwnie dzielili się™ z uczestnikami wycieczki. No i jeszcze ta niepowtarzalna atmosfera, stworzona przez zawsze gotowych do ł›piewu pał„: Annę™ Bł‚ażejczak i Mał‚gorzatę™ Szatkowskę… oraz panów Tadeusza Zielił„skiego z nieodł‚ę…cznym akordeonem i Witolda Sobczaka.

Najwię™ksze jednak podzię™kowania należy skierowaę‡ pod adresem dyrektora Zespoł‚u Szkół‚, pana Wojciecha Rudził„skiego, który zawsze jest animatorem tych wypraw, bierze na siebie ciꙿar ich organizacji, troszczy się™ o wygodę™ każdego uczestnika. Jego entuzjazm pomaga oderwaę‡ wzrok od prozaicznych spraw, spojrzeę‡ w górę™, dostrzec pię™kno w otaczaję…cym ł›wiecie i czł‚owieku...

Dojeżdżaję…c do Kowala wszyscy już planowali kolejnę… podróż. A może by tak do Sztokholmu...?

Agnieszka Ciechalska

Syndicate content