admin's blog

Podsumowanie akcji "Sprzątanie świata"

W miniony piątek tj. 20 października w Sendeniu odbył‚o się™ podsumowanie XIII edycji akcji "Sprzę…tanie łšwiata". Uczestnikami tego heppeningu był‚a delegacja uczniów z klasy II Technikum Agrobiznesu w skł‚adzie: Magdalena Dulska, Wioletta Laskowska, Adam Krajewski, pod opiekę… mgr Aleksandry Stanuch. Za zorganizowanie i przeprowadzenie tej imprezy Zespoł‚owi Szkół‚ w Kowalu przyznano III miejsce w kategorii szkół‚ gimanzjalnych i ponadgimnazjalnych.

Aleksandra Stanuch

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W miniony pię…tek tj. 13 października odbył‚a się™ uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Wojciech Rudził„ski najpierw przywitał‚ grono pedagogiczne, zaproszonych goł›ci, pracowników szkoł‚y oraz uczniów, nastę™pnie zł‚ożył‚ nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia.

Po zakoł„czeniu części oficjalnej, nastę…pił‚a częśę‡ artystyczna, którę… przygotowali uczniowie klas I i II pod opiekę… pał„ Moniki Chabasił„skiej i Joanny Leł›niewskiej oraz pana Krzysztofa Kordyla. Oprawę™ muzycznę… akademii zapewnili uczniowie: Wojciech Raszka i Krzysztof Goździalski. Po akademii grono pedagogiczne, pracownicy szkoł‚y oraz zaproszeni goł›cie udali się™ do restauracji "Podgrodzie" na uroczysty obiad poł‚ę…czony z prezentację… tekstów poetyckich.

Arkadiusz Ciechalski

Biegi drużynowe o Mistrzostwo Powiatu Włocławskiego

W dniu dzisiejszym tj. 11 października na Stadionie sportowym im. Kazimierza Górskiego w Kowalu odbył‚y się™ biegi drużynowe o Mistrzostwo Powiatu Wł‚ocł‚awskiego w kategorii dziewczę…t i chł‚opców, w których wzię™li udział‚ nasi uczniowie.
Drużyna chł‚opców zaj꙳‚a II miejsce w sztafecie. Po dwóch konkurenscjach wliczonych do punktacji licealiady Zespół‚ Szkół‚ zajmuje I miejsce.

Rafał‚ Jankowski

Biegi przełajowe w Chodczu

W minionę… sobotę™ tj. 6 października w Chodczu odbył‚y się™ biegi przeł‚ajowe o Puchar Dyrektora Zespoł‚u Szkół‚ w Chodczu. Wzię™li w niej udział‚ również uczniowie Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu.
Drużyna chł‚opców zaj꙳‚a III miejsce. Za duży sukces należy uznaę‡ zaję™cie III miejsca w biegu indywidualnym przez Katarzynę… Mał„kowskę…. Z pewnoł›cię… nasi uczniowei wezmę… udział‚ w przyszł‚orocznej edycji biegów przeł‚ajowych.

Rafał‚ Jankowski

Sprzątaliśmy świat

W dniach 14-15 wrzeł›nia nasza szkoł‚a przeprowadził‚a akcję™ Sprzę…tania łšwiata 2006, której na tym terenie patronuje Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awski Park Krajobrazowy.
Tegorocznej zbiórce sprzyjał‚y warunki atmosferyczne i mł‚odzież z chę™cię… wł‚ę…czył‚a się™ do oczyszczania lasu na Dę™bniakach i terenu wokół‚ szkoł‚y. Zebrane ł›mieci zgromadzono, a nastę™pnie wywieziono wł‚asnym transportem na lokalne wysypisko.
Uczniowie w czasie sprzę…tania mieli możliwoł›ę‡ podziwiania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz poprawię‡ swoję… sprawnoł›ę‡ fizycznę… w czasie pieszej wę™drówki i ę‡wiczeł„ zorganizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto w czasie zaję™ę‡ lekcyjnych z geografii przeprowadzono dyskusję™ na temat koniecznoł›ci segregacji odpadów, recyclingu i ochrony ł›rodowiska przyrodniczego naszej Planety.

Aleksandra Stanuch

Syndicate content