admin's blog

Stypendia Premiera i Marszałka Województwa


Stypendia na bieżę…cy rok szkolny dla uczniów osię…gaję…cych najlepsze wyniki w nauce został‚y już przyznane. W dniu 27 października br. w Zespole Szkół‚ Muzycznych we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ uroczyste wrę™czenie Stypendiów Prezesa rady Ministrów uczniom z terenu dział‚ania Wł‚ocł‚awskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oł›wiaty. Z naszej szkoł‚y stypendia otrzymali: Wioletta Laskowsa z kl. II Technikum Agrobiznesu orazKamil Rowił„ski z kl. III Liceum Profilowanego, zał› w dniu 6 listopada w zabytkowych wnę™trzach Dworu Artusa w Toruniu wrę™czono Stypendia Marszał‚ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku z naszej placówki otrzymał‚y je 2 osoby tj: Monika Marciniak z kl. III TŻiGD oraz Marta Rzadkowolska z kl. IV TŻiGD. Serdecznie gratulujemy.

Arkadiusz Ciechalski

Finał piłki rę™cznej dziewczę…t


We wtorek 7 listopada w Kowalu odbył‚y się™ finał‚y rozgrywek w pił‚kę™ rę™cznę… dziweczę…t w ramach Licealiady. Wzi꙳‚y w nich udział‚ również nasze uczennice. Drużyna prowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Krzysztofa Moraczewskiego zaj꙳‚a III miejsce. Jest to spory sukces naszego zespoł‚u

Krzysztof Moraczewski


"ZIELONA SZKOŁA" w FUNCE - WRZESIEŃ 2006

W dniach 18 - 22 wrzeł›nia br. uczniowie klas pierwszych Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego i Technikum Agrobiznesu Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu spę™dzili uczestniczyli w zaję™ciach Zielonej Szkoł‚y w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.
Funka to przepię™kny oł›rodek usytuowany w Borach Tucholskich, na wysokiej skarpie wschodniego brzegu Jeziora Charzykowskiego.
Podczas Zielonej Szkoł‚y uczniowie mieli okazję™ zapoznaę‡ się™ z historię… Parku Narodowego - Bory Tucholskie, z bogactwem flory i fauny wystę™puję…cej na tym terenie. Uczyli się™ jak żyę‡ w przyjaźni ze ł›rodowiskiem naturalnym, jak rozpoznaę‡ zagrożenia dla ziemi, wody i powietrza oraz jak tym zagrożeniom zapobiegaę‡. Wykwalifikowana kadra Centrum Edukacji Ekologicznej przekazywał‚a mł‚odzieży wiedzę™ z zakresu rozpoznawania gatunków roł›lin i zwierzę…t, ochrony wód i lasów, rzeźby terenu i czynników ję… kształ‚tuję…cych oraz zmian zachodzę…cych w ł›rodowisku, wynikaję…cych z niewł‚ał›ciwych dział‚ał„ czł‚owieka.

Realizowane był‚y wycieczki piesze i rowerowe, w czasie których uczniowie mogli podziwiaę‡ najcenniejszę… częśę‡ Parku Narodowego – Strugę™ Siedmiu Jezior, zobaczyli unikatowe gatunki roł›lin, zadziwiaję…cy różnorodnoł›cię… drzewostan, zwierzę™ta obję™te ochronę…. Równoczeł›nie zapoznali się™ ze sposobami ochrony przyrody. Z ogromnym zainteresowaniem wysł‚uchali historii najstarszego dę™bu na Pomorzu – 600-letniego Bartusia, mogli zaobserwowaę‡ zmiany zachodzę…ce w korze drzewa i w jego wnę™trzu.

Jednę… z wielu atrakcji był‚a także wycieczka do Klosnowa, gdzie od 1913 roku dział‚a najwię™ksza w Polsce wył‚uszczarnia nasion. Mł‚odzież mogł‚a zobaczyę‡, jak wyglę…da proces wydobywania nasion z szyszek drzew iglastych, uł›wiadomili sobie także, na czym polega praca leł›ników przy hodowli i ochronie lasu. Ciekawym punktem pobytu na zielonej szkole był‚a także możliwoł›ę‡ zobaczenia torfowisk, które sę… ostojami wielu zagrożonych wyginię™ciem biocenoz. Uczniowie dowiedzieli się™ dlaczego należy chronię‡ torfowiska, zapoznali się™ z wieloma gatunkami rzadko spotykanych roł›lin, takich jak, np. rosiczka okrę…gł‚olistna, turzyca siwa, weł‚nianka pochwowata.

Poza programem edukacji ekologicznej organizatorzy zapewnili także mł‚odym ludziom szereg atrakcji. Przeprowadzone był‚y zaję™cia z wikliniarstwa, makramy, lepienia z gliny, czerpania papieru, haftu regionalnego, sztuki orgiami i żeglarstwa. Mł‚odzież mogł‚a przez to zapoznaę‡ się™ z kulturę… i sztukę… regionu Pomorza i Kaszub.

Uczestnicy Zielonej Szkoł‚y ponadto rozgrywali mecze pił‚ki nożnej i siatkowej, spę™dzali wspólnie czas na wycieczkach rowerowych, poznawali się™ przy ogniskach prezentuję…c przygotowane wczeł›niej wiersze i skecze oraz prace zwię…zane z pobytem w tym niezwykle atrakcyjnym miejscu.

Barbara Sarnowska

Od kujawiaka do oberka

W dniu 27 października br. w łę…cku pod takim hasł‚em odbył‚ się™ I Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej. W ten sposób Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Gostynił„skiego uczcił‚o swoje dziesię…te urodziny. W hali sportowej w łę…cku zaprezentował‚y się™ folklorystyczne zespoł‚y pieł›ni i tał„ca z miast i gmin należę…cych do Stowarzyszenia. Wł›ród nich był‚y także: "Kapela spod Kowala", "Swojacy" i "Kruszynioki". Twórcy ludowi mieli okazję™ do prezentacji swoich rzeźb, wyrobów z wikliny, sł‚omy, papieru itp. na specjalnie do tego celu przygotowanych stoiskach. Odbywał‚y się™ też degustacje lokalnych potraw i staropolskiej tradycyjnej kuchni kujawskiej i mazowieckiej. Imprezie towarzyszył‚y wystawy prac malarskich, fotograficznych i przyrodniczych oraz konkursy, m.in. na najlepszy zespół‚ folklorystyczny, na najpię™kniejsze stoisko, a także na utwór pisany gwarę… regionalnę….

Ten ostatni organizowany został‚ w zwię…zku z ogł‚oszeniem przez Senat RP Roku 2006 Rokiem Ję™zyka Polskiego. Jego hasł‚o brzmiał‚o: "Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej". Jak podkreł›lali organizatorzy, celem konkursu był‚o upowszechnienie wiedzy na temat roli ję™zyka w zachowaniu kultury i tożsamoł›ci narodowej W rywalizacji mogli wzię…ę‡ udział‚ uczniowie szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bez wzglę™du na profil szkoł‚y oraz osoby dorosł‚e. Warunkiem udział‚u był‚o nadesł‚anie do 16 października oryginalnego, niepublikowanego utworu opatrzonego godł‚em, poł›wię™conego regionowi Mazowsza i Kujaw.

Mił‚o nam donieł›ę‡, że również z naszej szkoł‚y brali w nim udział‚ Monika Czarniak i Arkadiusz Pię…tek (oboje z II kl. TZiGD). Wiersz Moniki zyskał‚ sobie uznanie wysokiego jury pod przewodnictwem wybitnego znawcy gwary kujawskiej i dobrzył„skiej – dra Adama Wróbla - i zdobył‚a ona II miejsce w kategorii prac uczniowskich. Dodajmy, że artystycznę… opiekę™ sprawował‚a na nię… Pani prof. Monika Chabasińska. Wkrótce po odebraniu nagrody Monika udzielił‚a też wywiadu dla radia PiK.
Powiedzmy również, że wielkę… atrakcję… dla wszystkich uczestników festiwalu był‚ wystę™p goł›cia specjalnego, super gwiazdy, jakę… jest niewę…tpliwie Pał„stwowy Zespół‚ Ludowy Pieł›ni i Tał„ca "MAZOWSZE" im. T. Sygietył„skiego.

Arkadiusz Ciechalski

Zakończenie powiatowych zmagań sportowych

W poniedział‚ek 23 października w Starostwie Powiatowym we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ podsumowanie współ‚zawodnictwa sportowego za rok szkolny 2005/2006. W uroczystoł›ci tej wzię™li udział‚ nauczyciele wychowania fizycznego w osobach: mgr Rafał‚ Jankowski, mgr Krzysztof Moraczewski.
W ogólnej klasyfikacji uczniowie naszej szkoł‚y zaję™li IV miejsce w Licealiadzie i III miejsce w kategorii chł‚opców. Dyplomy, puchary i nagrody wrę™czył‚ Starosta Powiatu Wł‚ocł‚awskiego - Piotr Stanny.

Krzysztof Moraczewski

Syndicate content