admin's blog

"Bo óny korzyniamy w zimi sum głymboko..."


Taki tytuł‚ nosi ksiꅿka dra Adama Wróbla poł›wię™cona gwarze kujawskiej, której promocja odbył‚a się™ 24 listopada br w gmachu Collegium Novum WSHE we Wł‚ocł‚awku.

W gronie licznie przybył‚ych sympatyków naukowej, dydaktycznej i regionalnej dział‚alnoł›ci Autora znaleźli się™ przedstawiciele ł›wiata nauki, artył›ci, dział‚acze towarzystw regionalnych, nauczyciele, studenci, uczniowie, a wł›ród nich również reprezentanci naszej szkoł‚y.

Wszak dostojny Autor od wielu lat z nami współ‚pracuje i u nas bywa (spotkania z twórcami regionu, organizacja sympozjów uczniowskich na WSHE, w których bierze udział‚ nasza mł‚odzież). W trkacie trwaję…cej kilka godzin imprezy znalazł‚ się™ też nasz szkolny akcent. Otóż dr Adam Wróbel i dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynił„skiego Pani Magdalena Kozł‚owska wrę™czyli podzię™kowania Arkadiuszowi Pię…tkowi z klasy II TŻiGD za udział‚ w niedawno rozstrzygnię™tym konkursie literackim pt.: "Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej".

Arkadiusz Ciechalski

Seminarium "Ekoturystyka i aktywna ochrona przyrody..."


W miniony pię…tek tj. 25 listopada br w siedzibie naszej szkoł‚y odbył‚o się™ zorganizowane przez Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awski Park Krajobrazowy seminarium pn.: "Ekoturystyka i aktywna ochrona przyrody sansa aktywizacji obszarów wiejskich na terenach chronionych".

Otwarcia seminarium dokonał‚ dyrektor GWPK mgr inż. Andrzej Drozdowski, który powitał‚ zebranych goł›ci i uczestników. Nastę™pnie zaproszeni goł›cie w osobach: prof. Andrzej Przystalski, mgr Maria Palińska, mgr inż Maria Osiecka, inż Wiesł‚aw Lamparski i Piotr Twardowski wygł‚osili swoje odczyty. W przerwie pomię™dzy odczytami dokonano podsumowania konkursu plastycznego, w którym I miejsce zaj꙳‚a łucja Bógdał‚, II miejsce Sylwia Mił‚ek, zał› III miejsce Renata Tomczak. Wyróżnienie w konkursie otrzymał‚a Katarzyna Kralska.

Aleksandra Stanuch

We wszystkim moźna odnaleźć pełne zwycięstwo


Te sł‚owa Jana Pawł‚a II wypowiedziane w homilii dnia 13 czerwca 1999 r. na Placu Pił‚sudskiego w Warszawie podczas mszy beatyfikacyjnej 108 mę™czenników z okresu II wojny ł›wiatowej był‚y mottem spotkania uczniów naszej szkoł‚y z Panię… Jadwigę… Janickę…. Zaproszony goł›ę‡ przybliżył‚ postaę‡ jednego z owych naznaczonych cierpieniem ludzi, których hitlerowska machina nienawił›ci skazał‚a na straszliwę… ł›mierę‡. Był‚ nim nasz kowalski rodak, ks. Dominik Ję™drzejowski, przed wybuchem wojny proboszcz parafii Gosł‚awice, zamę™czony w obozie koncentracyjnym w Dachu dnia 29 sierpnia 1942 r.

Ta niezwykł‚a postaę‡, peł‚na ofiarnoł›ci i autentycznego charyzmatu, decyzję… Stolicy Apostolskiej z dnia 20 czerwca br. stał‚a się™ także religijnym patronem miasta Kowala. Zabiegał‚a o to cał‚a społ‚ecznoł›ę‡ rodzinnej parafii bł‚ogosł‚awionego, a później i bp wł‚ocł‚awski Wiesł‚aw Mering. Dodajmy, że szczególnie aktywna na tym polu był‚a wspólnota DPS w Kowalu, z naszę… Panię… Prelegentkę… na czele. Stę…d też narodził‚ się™ pomysł‚, aby to ona przybliżył‚a mł‚odzieży sylwetkę™ ks. Dominika.

W swej prelekcji pani Janicka nawię…zał‚a również do sytuacji, jaka daje się™ zaobserwowaę‡ w polskiej szkole. Zaapelował‚a do uczniów, aby wł‚asne życie, relacje z rówieł›nikami, budowali na trwał‚ych wartoł›ciach wiary, przyjaźni, mił‚oł›ci i poszanowania wobec innych. Tylko wtedy nie bę™dę… się™ zdarzaę‡ takie zachowania, jak te, które miał‚y miejsce niedawno wobec Ani w gdał„skim gimnazjum.

Na koniec Pani Janicka rozdał‚a uczniom obrazki z podobiznę… bł‚. Ks. Dominika Ję™drzejewskiego, a mł‚odzież zrewanżował‚a się™ kwiatami i podzię™kowaniami za przygotowanę… niezwykł‚ę… lekcję™ wychowawczę…. W spotkaniu uczestniczył‚ Dyr. Wojciech Rudził„ski, czł‚onek rodziny bł‚ogosł‚awionego, a także nauczyciele: dr Adela Walmus, mgr Monika Chabasińska oraz organizatorzy spotkania: mgr Barbara Sarnowska i niżej podpisany.

Arkadiusz Ciechalski

Obchody Święta Niepodległości w Kowalu


W sobotę™ 11 listopada delegacja naszej szkoł‚y z pocztem sztandarowym brał‚a udział‚ w uroczystoł›ciach patriotyczno-religijnych zwię…zanych z obchodami odzyskania niepodległ‚oł›ci, które odbył‚y się™ w Koł›ciele Parafialnym pod wezwaniem łšw. Urszuli w Kowalu. Po uroczystoł›ciach koł›cielnych delegacje wł‚adz samorzę…dowych, organizacji społ‚ecznych i szkół‚ zł‚ożył‚y wieł„ce pod pomnikiem na placu Rejtana.

Dariusz Lemanowicz

Akademia z okazji Święta Niepodległości


W miniony pię…tek 10 listopada br uczniowie klas I TA, I TŻ i II TA pod kierunkiem nauczycieli: A. Wł‚odarskiej, M. Muraczweskiej i D. Lemanowicza przygotowali akademię™ z okazji 88 rocznicy Odzyskania Niepodległ‚oł›ci przez Polskę™, podczas której recytowano wiersze i ł›piewano pieł›ni patriotyczne.

Dariusz Lemanowicz

Syndicate content