admin's blog

Sukces na konkursie ekologicznym w Warszawie


Wł›ród laureatów VIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez redakcję™ "Agro Serwisu" i Narodowy Fundusz Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po raz drugi z rzę™du znaleźli się™ uczniowie naszej szkoł‚y. Podopieczni mgr Aleksandry Stanuch zaję™li tym razem III miejsce w kategorii: "Szkoł‚a do 500 uczniów". Sukces jest tym wię™kszy, że w tegorocznej edycji brał‚a udział‚ rekordowa liczba uczestników z różnych regionów Polski, tj. 15 tys. uczniów z blisko 200 jednostek oł›wiatowych.
Konkurs polegał‚ na rozwię…zaniu zadał„ dotyczę…cych problematyki ochrony ziemi, wód, lasów, powietrza, ginę…cych gatunków zwierzę…t i roł›lin, rolnictwa ekologicznego, a także dział‚alnoł›ci ekologicznych instytucji, organizacji i firm. Mł‚odzież pod opiekę… nauczycieli realizował‚a także różne inicjatywy proekologiczne na rzecz swej szkoł‚y, najbliższego otoczenia, lokalnego ł›rodowiska, dział‚aję…c zgodnie z zasadę…: mył›l globalnie – dział‚aj lokalnie.

Uroczystoł›ę‡ podsumowania konkursu i wrę™czenia nagród odbył‚a się™ 14 grudnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzię™ki pozyskaniu przez organizatorów konkursu licznych darczył„ców (wł›ród których znaleźli się™: NFOłšiGW, Bank Ochrony łšrodowiska S.A., Przedsię™biorstwo BIN z Aleksandrowa Kuj., Oficyna Wydawnicza MULTICO, Wydawnictwo REA i inne) nasi uczniowie zdobyli dla szkoł‚y cenne nagrody. Sę… to: ekologiczna stacja do badania czystoł›ci wód, odtwarzacz mp3 i ciekawe publikacje ksiꅿkowe. Dla siebie zał› w wyniku dogrywki przeprowadzonej na miejscu Edyta Spychalska z klasy III TŻiGD i Arkadiusz Pię…tek z klasy II TŻiGD wygrali również zestawy ksiꅿek.

Sukces ten zdopinguje na pewno uczniów do brania udział‚u w edycji przyszł‚orocznej tego konkursu. Miejmy nadzieję™, że z nie gorszym skutkiem, czego szczerze życzymy.

Aleksandra Stanuch i Arkadiusz Ciechalski

Stypendia unijne


Nasza szkoł‚a bierze udział‚ w programie udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół‚ ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego. Program jest finansowany ze ł›rodków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dział‚anie 2.2 – "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

Zał‚ożeniem programu jest pomoc poprzez przyznanie stypendiów uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i maję… niski dochód w rodzinie. Pomoc stypendialna przyznawana jest na okres jednego roku szkolnego, ale po zakoł„czeniu I semestru weryfikowane sę… wyniki w nauce i zachowania, co stanowi podstawę™ do przyznania stypendium na semestr II. Maksymalna kwota przyznanego stypendium wynosi 1500 zł‚ na cał‚y rok.

W roku szkolnym 2006/2007 z tej formy pomocy skorzystał‚o 19 uczniów naszego Zespoł‚u Szkół‚. 14 osób, ze ł›rednię… równę… i powyżej 4,0 otrzymał‚o stypendium w wysokoł›ci 250 zł‚ miesię™cznie a pozostał‚ym uczniom z niższę… ł›rednię…, przyznano stypendium w kwocie 100 zł‚ miesię™cznie.

Bliższe informacje na temat uzyskania pomocy stypendialnej oraz speł‚nienia warunków jej przyznawania uzyskaę‡ można w sekretariacie szkoł‚y.

Mał‚gorzata Muraczewska

XXV Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego


W dniu dziesiejszym tj. 13 grudnia uczennice i uczniowie klas I TŻ i II TA przygotowali inscenizację™ sł‚owno muzycznę… zwię…zanę… z obchodami XXV rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego.

Dariusz Lemanowicz

Stoły wigilijne na Kujawach


Dnia 10 grudnia br w Oł›rodku Kultury w Lubrańcu odbył‚a się™ VIII Powiatowa Wystawa "Stoł‚y wigilijne na Kujawach". Nasza szkoł‚a jak co roku zaprezentował‚a stół‚ wigilijny z tradycyjnymi potrawami takimi jak: barszcz z pasztecikami, kulebiak, karp z pieczarkami, kluski z makiem, pierogi z kapustę… i grzybami, groch z kapustę…, kutia, ciasta, owoce. Potrawy jak i dekorację™ stoł‚u przygotowali uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod kierunkiem nauczycieli zawodu: Ewy Perlił„skiej i Iwony Daniel.

Moglił›my podziwiaę‡ również stoł‚y wigilijne przygotowane przez Koł‚a Gospodył„ Wiejskich z terenu powiatu wł‚ocł‚awskigo. Wystawę™ uł›wietnił‚y wystę™py artystyczne m.in. dzieci z Domu Kultury w Lubrańcu i z Zespoł‚u "Echo Lubrał„ca", które ł›piewał‚y kolę™dy. Na uroczystoł›ci obecni byli również przdstawiciele wł‚adz powiatowych, miejskich oraz gminnych.

Nagrodę… dla nas, oprócz pochwał‚ zwiedzaję…cych wystawę™ mieszkał„ców, był‚ ufundowany przez Starostę™ Wł‚ocł‚awskiego, kuchenny robot wieloczynnoł›ciowy, który z pewnoł›cię… wykorzystamy do tworzenia pomysł‚owych i smacznych potraw sporzę…dzanych na zaję™ciach praktycznych.

Iwona Daniel

Konkurs recytatorski poezji Franciszka Becińskiego


Dnia 22 listopada br uczennice: Urszula Szulczewska z klasy IV TŻiGD, Agnieszka łšpiewakowska z klasy II TŻiGD oraz Anna Wasielewska z klasy I TŻiGD brał‚y udział‚ w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Franciszka Becił„skiego w Lubrańcu. W bieżę…cej edycji uczestniczył‚o 58 osób z kilkunastu szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wł‚ocł‚awskiego i radziejowskiego.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content