admin's blog

Debata Ekologiczna


W dniu 8 lutego br w Remizie OSP w Kowalu odbył‚a się™ Debata Ekologiczna zorganizowana przez "Radio dla Ciebie" i Burmistrza Kowala. Wzię™li w niej udział‚ uczniowie naszej szkoł‚y w skł‚adzie: Edyta Spychalska, Karolina Sicińska, Przemysł‚aw Górski, Ryszard Lewandowski. Mł‚odzież zaprezentował‚a dział‚alnoł›ę‡ proekologicznę… szkoł‚y, na którę… skł‚ada się™ szereg dział‚ał„ m.in.: SK LOP, Zielone Szkoł‚y, udział‚ w konkursach tj. Z ekologię… na co dzieł„, akcje Sprzę…tanie łšwiata, Wycieczki dydaktyczne, współ‚praca z GWPK i WCEE, oraz rolnictwo ekologiczne.

Podczas tego spotkania można był‚o również wysł‚uchaę‡ informacji o dział‚aniach podejmowanych przez inne placówki oł›wiatowe zlokalizowane na terenie gmin Kowal i Baruchowo. Gł‚os w dyskusji zabrali również burmistrz Kowala, wójt Kowala, wójt Baruchowa i dyrektor GWPK zaangażowani w dział‚alnoł›ę‡ ekologicznę…. Udział‚ w tego typu spotkaniach jest cenny, ponieważ pozwala na wymianę™ poglę…dów mię™dzy osobami zaangażowanymi w dział‚ania proł›rodowiskowe.

Aleksandra Stanuch

Studniówka 2007


W dniu 3 lutego br w sali MOSP w Kowalu odbył‚ się™ Bal Studniówkowy uczniów klasy III Liceum Profilowanego i klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uroczystoł›ę‡ swoim przybyciem uł›wietnili także goł›cie spoza społ‚ecznoł›ci szkolnej w osobach: Wicestarosty Powiatu Wł‚ocł‚awskiego - Kazimierza Kacy, Radnego Powiatowego - Marka Osił„skiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształ‚cę…cego w Kowalu - Macieja Zielił„skiego, Dyrektora Gimnazjum w Kowalu - Jadwigi łšpibidy oraz nestora kowalskich pedagogów - Wiktora Lewandowskiego.

Po dostojnym polonezie, przemówieniach i życzeniach rozpocz꙳‚a się™ zabawa, która trwał‚a do biał‚ego rana. Szkoda, że czas beztroski już minꅳ‚. Przed uczniami teraz tylko nauka i ę‡wiczenia, aby wyniki na egzaminie maturalnym i potwierdzaję…cym kwalifikacje zawodowe był‚y jak najlepsze.

Arkadiusz Ciechalski

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


W dniu 14 stycznia br. odbył‚ się™ XV Finał‚ Wielkiej Orkiestry łšwię…tecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra grał‚a na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę™ udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoł‚y aktywnie wł‚ę…czyli się™ w tę… akcję™. Wolontariusze – Joanna Goł‚ę™biewska, Natalia Reifart, Joanna Kotfas, Ewa Grabowska, Aneta Cieszkowska, Wioletta Laskowska, Magdalena Dulska, Paweł‚ Kralski i Rafał‚ Sł‚awski wraz z kolegami - przez cał‚y dzieł„ zbierali datki do puszek. Uczeł„ klasy II Technikum Agrobiznesu – Bartosz Rusek wykonał‚ pię™knę… pł‚askorzeźbę™ upamię™tniaję…cę… XV Finał‚ WOłšP. Został‚a ona przekazana na licytację™, z której pozyskane ł›rodki również zasilił‚y konto Orkiestry. Na licytację™ trafił‚ także wspaniał‚y tort przygotowany pod kierunkiem pani mgr inż. Anny Górskiej. Z kolei pani mgr inż. Ewa Perlińska wraz z uczniami szkół‚ żywieniowych przygotował‚a babeczki na loterię™ fantowę…. Na scenie XV Finał‚u WOłšP wystę…pił‚ także zespół‚ Fortissimo, zł‚ożony z uczniów klasy II Technikum Agrobiznesu – Wojciecha Raszki i Adama Krajewskiego. Zespół‚ umilił‚ zabawę™ uczestnikom i godnie reprezentował‚ szkoł‚ę™.
łę…cznie w wyniku zbiórki i aukcji został‚o zebranych 7.780,77 zł‚. Wszystkim, którzy wł‚ę…czyli się™ w akcję™ Wielkiej Orkiestry łšwię…tecznej Pomocy, należę… się™ sł‚owa uznania za wł‚ożonę… pracę™ i gorę…ce podzię™kowania!

Barbara Sarnowska

Szkolna Wigilia


Tradycyjnie przed ł›wię™tami Bożego Narodzenia w naszej szkole organizowane jest spotkanie opł‚atkowe. W tym roku uczniowie kl. I TŻiGD przedstawili program sł‚owno muzyczny opowiadaję…cy o poczę…tkach tradycji bożonarodzeniowej. Po zakoł„czeniu części artystycznej Pan dyrektor Wojciech Rudził„ski zł‚ożył‚ uczniom i gronu pedagogicznemu ł›wię…teczne życzenia, po czym wszyscy podzielili się™ opł‚atkiem. Nie zabrakł‚o również Mikoł‚aja, który wszystkich zebranych obdarował‚ prezentami.

Ks. Marcin Pachlił„ski

Światełko betlejemskie


W dniu dzisiejszym zawitali do naszej szkoł‚y harcerze niosę…c społ‚ecznoł›ci szkolnej ł›wiateł‚ko zapalone w Betlejem w Grocie Narodzenia Pana. Był‚a to delegacja harcerzy z Gimnazjum w Grabkowie pod opiekę… druha Wiesł‚awa Gralaka

Do Polski Betlejemskie łšwiateł‚ko Pokoju przekazuję… skauci ze Sł‚owacji. W tym roku odbył‚o się™ to w dniu 17 grudnia na przejł›ciu granicznym na łysej Polanie. Polscy harcerze przekazuję… je m.in. księ™dzu Prymasowi i Panu Prezydentowi.

Legenda gł‚osi, że pierwszym, który przewiózł‚ ł›wiateł‚ko w rodzinne strony był‚ rycerz powracaję…cy z wyprawy krzyżowej, pragnę…cy przekazaę‡ najbliższym tchnienie dobroci i pokoju. Skauci i harcerze podtrzymuję…c tę… tradycję™ sztafetę… niosę… Pł‚omyk Nadziei po cał‚ej Polsce i Europie. Akcja Betlejemskiego łšwiatł‚a Pokoju został‚a po raz pierwszy zorganizowana w roku 1986 przez Austriackie Radio i Telewizję™ w Linzu. łšwiatł‚o zapalone w Grocie Narodzenia Pał„skiego w Betlejem przewożone jest na pokł‚adzie samolotu austriackich linii lotniczych do Wiednia i stamtę…d jest rozwożone po cał‚ej Europie.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content