admin's blog

Wrę™czenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w MRiRW


W dniu 17 wrzeł›nia 2012 r. w Sali Odczytowej Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, najwię™kszej i najpię™kniejszej sali na Krakowskim Przedmieł›ciu, odbył‚o się™ uroczyste ł›lubowanie nauczycieli mianowanych oraz wrę™czenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Z naszej szkoł‚y brali w niej udział‚ ł›wieżo upieczony nauczyciel dyplomowany Joanna Laskowska i dyrektor Wojciech Rudził„ski. Warto wiedzieę‡, że w roku szkolnym 2011/2012 akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymał‚o 82 nauczycieli szkół‚ rolniczych. łšlubowanie odebrał‚ oraz akty wrę™czył‚ Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystoł›ci wygł‚oszony został‚ wykł‚ad dotyczę…cy przykł‚adów dobrych praktyk w ramach dział‚ania PROW 2007 – 2013, po czym uczniowie z Zespoł‚u Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego w Powierciu przedstawili ciekawy program artystyczny. Na zakoł„czenie uroczystoł›ci nauczyciele i dyrektorzy przyję™li gratulacje i podzię™kowania. Przybyli na tę™ uroczystoł›ę‡ nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy ministerstwa mieli również dobrę… okazję™ do prowadzenia rozmów i dyskusji na temat kształ‚cenia rolniczego w szkoł‚ach podległ‚ych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Arkadiusz Ciechalski

Klasa IV Technikum pracowała w Kłóbce


Dnia 16 wrzeł›nia 2012 r. w Kujawsko - Dobrzył„skim Parku Etnograficznym w Kł‚óbce odbył‚a się™ impreza plenerowa pod nazwę… â€žCodziennoł›ę‡ w domu i zagrodzie na przeł‚omie XIX i XX wieku”. W czasie jej trwania wystę…pił‚a m.in. Kapela „Na Ksebkę™â€ dział‚aję…ca przy Gminnym Oł›rodku Kultury w Lubaniu, która wykonał‚a muzykę™, jaka towarzyszył‚a Kujawiakom przy okazji różnych uroczystoł›ci rodzinnych i zabaw w karczmie. Był‚y to tradycyjne kujawiaki, mazurki, oberki i polki. Goł›cie odwiedzaję…cy skansen nie tylko mogli zaspokoię‡ swoje potrzeby duchowe, ale też wyszukaę‡ coł› dla podniebienia. Klasa IV TŻ i GD przygotował‚a tradycyjne kujawskie jadł‚o: pierogi z kapustę… i grzybami, placki ziemniaczane, żur, chleb ze smalcem i kwaszonym ogórkiem, a dla wybrednych smakoszy naleł›niki z dżemem lub serem. Na deser uczniowie polecali sł‚odkoł›ci: sernik, ciasto ze ł›liwkami, szarlotka i muffinki. Tegoroczni maturzył›ci postanowili zarobione pienię…dze przeznaczyę‡ na studniówkę™. Mamy nadzieję™, że wszystkim uczestnikom imprezy plenerowej w Kł‚óbce odpowiadał‚y nasze produkty.

Maturzył›ci pod okiem Pani Profesor Moniki Chabasił„skiej

"Dni pola - dzień buraka


W dniu 14 wrzeł›nia 2012 r. uczniowie naszej szkoł‚y brali udział‚ w imprezie zorganizowanej przez Zespół‚ Szkół‚ CKR w Starym Brzeł›ciu, trzeciej edycji "Dni pola". Uczestnicy obejrzeli mię™dzy innymi pokaz maszyn rolniczych do produkcji buraka cukrowego. Można był‚o zapoznaę‡ się™ nowoł›ciami w dziedzinie ochrony roł›lin, a zarazem obejrzeę‡ poletka z różnymi odmianami buraków. Zapoznaę‡ można był‚o się™ również z nowoczesnymi metodami upraw warzyw. Swe produkty prezentowali tacy wystawcy jak: "Chemirol", "Rolnik", a także "Krukowiak"- czoł‚owy producent opryskiwaczy. Po zakoł„czonej prezentacji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ciepł‚y posił‚ek . Impreza przebiegał‚a pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krzysztof Jankowski

100 lat ZS CKR w Mieczysławowie


Dnia 8 wrzeł›nia 2012 r w Zespole Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego w Mieczysł‚awowie odbył‚y się™ uroczyste obchody 100 -lecia istnienia szkoł‚y. Wzię™li w niej udział‚ wzię™li m.in: Zofia Stypińska – Zastę™pca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oł›wiaty Rolniczej i Nauki MRiRW, Paweł‚ Bejda – Wicewojewoda łódzki, Jan Kamił„ski- łódzki Kurator Oł›wiaty, parlamentarzył›ci, samorzę…dowcy, przedstawiciele instytucji współ‚pracuję…cych ze szkoł‚ę…, nauczyciele, dyrektorzy szkół‚ podległ‚ych MRiRW z pocztami sztandarowymi, (w tym delegacja z naszej szkoł‚y z dyr. Wojciechem Rudził„skim na czele) oraz uczniowie, pracownicy oraz absolwenci. Nastę™pnie wszyscy uczestnicy jubileuszowej uroczystoł›ci wzię™li udział‚ w odsł‚onię™ciu tablicy upamię™tniaję…cej 100 -lecie szkoł‚y ufundowanej przez absolwentów. Odsł‚onię™cia dokonał‚a Pani Teresa Kretkowska- Kiersnowska goł›ę‡ honorowy, krewna Mieczysł‚awa Kretkowskiego, zał‚ożyciela szkoł‚y. Dodaę‡ warto, że Pani Teresa, wnuczka Ignacego Kretkowskiego z Grodna k. Kowala, wspiera również naszę… szkoł‚ę™, udostę™pnia archiwalne zdję™cia i dokumenty, sł‚użył‚a radę… przy opracowywaniu wypromowanego przez szkoł‚ę™ produktu regionalnego – krę™cioł‚ków spod Kowala.

Arkadiusz Ciechalski

Uczestnicy 55 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w naszej szkole


W sobotę™ 15 wrzeł›nia 2012 r. w naszej szkole goł›cilił›my dużę… grupę™ uczestników 55 Ogólnopolskiego Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, który organizował‚ w dniach 13-16 IX br. Oddział‚ Kujawski PTTK we Wł‚ocł‚awku. Tego dnia goł›cie zjazdu zostali podzieleni na kilka grup, które udał‚y się™ na wycieczki różnymi szlakami turystycznymi. Do nas trafili ci, którzy zamierzali oglę…daę‡ walory przyrodnicze i kulturowe Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awskiego Parku Krajobrazowego. Grupę™ tę™ prowadził‚ Jerzy Chudzył„ski, a trasa wiodł‚a przez Kowal, Goreł„ (Zielona Szkoł‚a) – Jezioro Rakutowskie - (rezerwat ornitologiczny) - Jezioro Dzilno (przyrodnicza ł›cieżka dydaktyczna, ognisko na polu biwakowym) - Smólnik - rezerwat Jazy (rezerwat Goł›ciꅿ) - Widuł„ (przeciwpożarowa wieża obserwacyjna). Na wycieczce przewidziane był‚y przejł›cia piesze o ł‚ę…cznej dł‚ugoł›ci ok. 5-7 km. Zanim jednak przewodnicy wyruszyli na trasę™ przybyli do naszego budynki przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tutaj posilili się™ przy szwedzkim stole, przygotowanym przez uczniów naszych szkół‚ żywieniowych, którzy pracowali pod nadzorem nauczycieli. W auli goł›ci zlotu powitał‚ burmistrz Kowal – Eugeniusz Goł‚embiewski, który przybliżył‚ przewodnikom historię™ i współ‚czesny wizerunek naszego miasta. Później gł‚os zabrał‚ dyrektor Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awskiego Parku Krajobrazowego Witold Kwapił„ski, a nastę™pnie prezentację™ multimedialnę… o GWPK przedstawił‚ jego pracownik – Lesł‚aw Urbankiewicz. Po tej dużej porcji wiedzy o naszym regionie, a także wzmocnieni fizycznie (na szwedzkim stole serwowano także specjalnoł›ę‡ szkolnę…, produkt regionalny – krę™cioł‚ki spod Kowala), przewodnicy udali się™ w teren.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content