admin's blog

Konkurs orki w Bielicach


W dniach 27 – 28 wrzeł›nia odbył‚ się™ II Regionalny Konkurs Orki w Bielicach. Konkurs został‚ zorganizowany przez Zespół‚ Szkół‚ w Bielicach, Fundację™ Powiatu Mogileł„skiego, redakcję™ miesię™cznika „Top Agrar”, firmę™ Rolnik oraz firmę™ Chemirol. W dniu poprzedzaję…cym konkurs odbył‚ się™ pokaz sprzę™tu rolniczego, którego to wystawcę… był‚a firma Rolnik ze Strzelna. Wystawca przedstawił‚ cał‚ę… gamę™ maszyn do produkcji roł›linnej. Po pokazie, uczniowie mieli możliwoł›ę‡ zapoznania się™ bliżej ze sprzę™tem. Zawody odbył‚y się™ w dwóch konkurencjach: orka pł‚ugiem zagonowym 4 – skibowym oraz pł‚ugiem obrotowym 4 – skibowym. Sprzę™t, jaki mieli uczniowie do dyspozycji, to cię…gniki firmy: Landinii, New Holland oraz John Derre. Udział‚ w konkursie wzi꙳‚o 32 zawodników z 16 szkół‚. Zawodnicy po wylosowania numeru startowego oraz zestawu do orki (cię…gnika i pł‚uga), mieli możliwoł›ę‡ zapoznania się™ z zestawem oraz wykonania orki próbnej. Wylosowane poletka był‚y tak przygotowane, aby wszyscy uczestnicy konkursu mieli zbliżone warunki. Jakoł›ę‡ oraz wykonanie orki oceniali sę™dziowie. Tym razem reprezentantom naszej szkoł‚y nie udał‚o się™ stanę…ę‡ na podium. Przeciwnicy okazali się™ troszeczkę™ lepsi. jednak uczniowie z naszej szkoł‚y nie wrócili z pustymi rę™kami. Otrzymali nagrody w postaci MP3 oraz pił‚kę™ nożnę…. Reprezentanci wrócili peł‚ni wrażeł„ oraz zapowiedzieli udział‚ w nastę™pnych edycjach konkursu.

Krzysztof Jankowski

Udział w warsztatach kulinarnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Slow Food Youth


W dniach 25-26 wrzeł›nia 2012 r. uczennice klasy III Technikum kształ‚cę…cym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego: Ewelina Stanisł‚awska i Marta Deicka pod opiekę… nauczycielki przedmiotów żywieniowych Angeliki Kopczył„skiej wzi꙳‚y udział‚ w warsztatach kulinarnych w ramach projektu ,,Żywnoł›ę‡ wysokiej jakoł›ci. Krótsza droga od producenta do konsumenta” zorganizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Slow Food Youth. Odbył‚y się™ one w Elgiszewie, a dokł‚adniej w osadzie Karbówko. Warto wspomnieę‡ o prowadzę…cych, którzy sę… cenionymi kucharzami. Jeden z nich to Eugeniusz Mientkiewicz (ma swój program kulinarny ,,Przez dziurkę™ od sera”) oraz Dariusz Szymał„ski Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się™ z harmonogramem zaję™ę‡ i już tego dnia mieli okazję™ pokazaę‡ swoje umieję™tnoł›ci w zakresie sporzę…dzania potraw. W wolnym czasie można był‚o podziwiaę‡ pię™kno tamtejszej osady, która krył‚a wiele atrakcji i niesamowitych miejsc. Drugiego dnia wszyscy zaprezentowali swoje dania, przygotowane wedł‚ug wł‚asnych przepisów. Po degustacji i cennych uwagach ze strony prowadzę…cych, odbył‚o się™ podsumowanie warsztatów. Każdy z uczestników otrzymał‚ certyfikat oraz ksiꅿkę™ kucharskę…. Reprezentantki naszej szkoł‚y wzbogacił‚y się™ o nowe doł›wiadczenia i umieję™tnoł›ci, a także zawarł‚y wiele nowych znajomoł›ci.

Marta Deicka i Ewelina Stanisł‚awska

Rowerowa impreza w Agrofarmie


W dniu 25 wrzeł›nia 2012 r. uczniowie naszej szkoł‚y uczestniczyli w corocznym, gwieździstym zlocie rowerowym pod nazwę…: „Rowerem do Europy”. Był‚a to już dziesię…ta edycja tej imprezy. Celem wycieczki był‚a „Agrofarma” w Goł‚aszewie, na terenie której odbył‚o się™ kilkugodzinne spotkanie urozmaicone licznymi konkursami. W czasie imprezy można był‚o się™ posilię‡ pysznymi daniami przygotowanymi przez ZSR CKR ze Starego Brzeł›cia. Najlepsze wyniki naszych uczniów to zdecydowane zwycię™stwo w sztafecie rowerowej poł‚ę…czonej z konkursem celnoł›ci rzutów (D.Górski, P. Pszczół‚kowski i K. Korbieł„) oraz drugie miejsce Karoliny Muchowicz w wyciskaniu sztangi. Uczestnicy w wył›mienitych nastrojach powrócili rowerami do swoich szkół‚.

Paweł‚ Lewandowski, Krzysztof Moraczewski

Współpraca z ARR - warsztaty kulinarne: żywnoość tradycyjna i ekologiczna


Dnia 27 wrzeł›nia 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ warsztaty kulinarne, których celem był‚o propagowanie kuchni opieraję…cej się™ na tradycyjnych i ekologicznych surowcach i pół‚produktach. Organizatorem warsztatów był‚a Agencja Rynku Rolnego Oddział‚ Terenowy w Bydgoszczy, która zaprosił‚a do współ‚pracy grupę™ profesjonalnych kucharzy tworzę…cych zespół‚ o nazwie „Pyszni i Szybcy”. Nasi uczniowie z klasy IV technikum żywienia i II kucharz pod kierunkiem kucharzy z w/w grupy, tj. p. Michał‚a Skrzypaczka i p. Jana Rado przygotowali przepyszne i zdrowe ł›niadanie: jajecznica na mał›le z cebulę… z jajek pochodzę…cych od kur zielononóżek (jaja te cechuje bardzo mał‚a zawartoł›ę‡ cholesterolu), gzik na sł‚ono i sł‚odko z podpł‚omykiem z mę…ki orkiszowej i chlebem żytnim oraz danie zasadnicze skł‚adaję…ce się™ z pieczonych ziemniaków w mundurkach, schabu w sezamie i pł‚atkach owsianych oraz bigosu z owocami. Wszystko był‚o pyszne, zdrowe i ekologiczne! Po części praktycznej mł‚odzież wysł‚uchał‚a wykł‚adu p. Mieczysł‚awa Babalskiegio pt.„Rolnictwo
ekologiczne”. Pan Babalski od wielu lat prowadzi gospodarstwo ekologiczne oraz Wytwórnię™ Makaronów BIO. Drugi wykł‚ad pt „Czy wiemy co jemy?” wygł‚osił‚a p. Dorota łoboda z Wyższej Szkoł‚y Gospodarki w Bydgoszczy. Przekazał‚a mł‚odzieży informacje dotyczę…ce bł‚ę™dów żywieniowych popeł‚nianych podczas codziennej diety i podał‚a zasady racjonalnego odżywiania. Z naszymi uczniami spotkał‚ się™ również dyrektor Oddział‚u Terenowego ARR w Bydgoszczy p. Tadeusz Zaborowski, który omówił‚ dział‚ania ARR w zakresie promocji żywnoł›ci. Zachę™cił‚ również do korzystania z różnych programów oferowanych przez tę™ instytucję™. Podsumowuję…c warsztaty trzeba przyznaę‡, że forma ich organizacji, jak i treł›ę‡ wykł‚adów został‚y bardzo trafnie pomył›lane i wybrane. łšwiadczy o tym ogromne zadowolenie naszych uczniów i sł‚owa uznania nauczycielek z bloku żywienia. Dzię™kujemy serdecznie inicjatorom przedsię™wzię™cia, tj. ARR OT w Bydgoszczy i zapraszamy ponownie.

Iwona Daniel

AgroShow 2012


W dniu 21 wrzeł›nia 2012 r. nasi uczniowie Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej i Technikum Agrobiznesu byli na XIV edycji Mię™dzynarodowej Wystawy Rolniczej AGO SHOW 2012. W tym roku w Bednarach swoje firmy prezentował‚o bardzo wiele czoł‚owych firm z cał‚ego ł›wiata. Zainteresowanie naszych uczniów również był‚o ogromne. Był‚o na co popatrzeę‡, ponieważ producenci eksponowali najnowoczeł›niejszy sprzę™t wyznaczaję…cy nowe trendy w rozwoju techniki rolniczej. Był‚y prezentacje najnowszych maszyn i urzę…dzeł„ rolniczych, ale i narzę™dzi i przyrzę…dów niezbę™dnych w produkcji rolniczej. Najwię™kszym zainteresowaniem cieszył‚y się™ jednak, jak co roku, pokazy pracy maszyn rolniczych, możliwoł›ci wykorzystania cię…gników oraz pojazdów specjalistycznych w naturalnych warunkach polowych. Mł‚odzież wrócił‚a zadowolona, peł‚na nowych inspiracji i doł›wiadczeł„. Wyraźnie deklarował‚a chę™ę‡ uczestnictwa w przyszł‚orocznej edycji AGRO SHOW 2013.

Ireneusz Danielewski

Syndicate content