admin's blog

Udział w Konkursie "Fryderyk Chopin na Kujawach" w Izbicy Kujawskiej


Dnia 5 października 2012 r. reprezentantki naszej szkoł‚y – Karolina Nowaczewska, Maria Hempel oraz Marzena Seklecka wzi꙳‚y udział‚ w III Powiatowym Konkursie Chopinowskim „Fryderyk Chopin na Kujawach”. Konkurs organizowany był‚ przez Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku oraz Dyrekcję™ Szkoł‚y, Radę™ Rodziców i Samorzę…d Uczniowski Liceum Ogólnokształ‚cę…cego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum oraz szkoł‚y ponadgimnazjalne. Uczestnicy konkursu musieli wykazaę‡ się™ nie tylko szczegół‚owę… wiedzę… na temat faktów z życia wielkiego kompozytora, ale również rozpoznaę‡ sł‚uchowo i nazwaę‡ poszczególne utwory muzyczne Chopina. Oczekiwanie na wyniki konkursu umilili nam uczniowie Gimnazjum im. A. Sł‚ubickiego w Izbicy Kujawskiej, którzy wykonali na fortepianie fragmenty utworów kompozytora. W wyniku zmagał„ konkursowych nasza szkoł‚a zaj꙳‚a zaszczytne III miejsce w kategorii szkół‚ ponadgimnazjalnych. Otrzymana nagroda rzeczowa – pł‚yta z najpię™kniejszymi utworami kompozytora:„Chopin Exclusive”, pozwoli na rozwijanie zainteresowania muzykę… klasycznę… u wielu uczniów naszej szkoł‚y. Reprezentantkom serdecznie gratulujemy.

Natalia Prekop

Wyjazd do zakładu RUN CHŁODNIA we Włocławku


Dnia 4.10.2012 r. klasa IV technikum kształ‚cę…ca w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego odwiedził‚a we Wł‚ocł‚awku zakł‚ad z branży przetwórstwa spożywczego - RUN Chł‚odnia. Zakł‚ad istnieje od 1952 r. i jest polskim producentem najwyższej jakoł›ci produktów mrożonych oraz usł‚ugodawcę… w dziedzinie gł‚ę™bokiego mrożenia i przechowywania produktów w warunkach chł‚odniczych. Obecnie ta Polsko-Amerykańska Spół‚ka produkuje kilka rodzajów dał„ mrożonych, jak również mrożone owoce i warzywa. Należy wspomnieę‡ o pysznych zrazach woł‚owych, które w wię™kszoł›ci trafiaję… na rynek niemiecki, hamburgerach i kukurydzy dostarczanych do znanych sieci fast – food (KFC, Pizza Hut). Mł‚odzież mogł‚a zapoznaę‡ się™ z liniami technologicznymi produkcji zrazów woł‚owych, hamburgerów czy warzyw. Wszystkie produkty wytwarzane sę… zgodnie z certyfikatami: BRC, IFS, ISO 9001:2000 gwarantuję…cymi najwyższę… jakoł›ę‡ i bezpieczeł„stwo gotowego produktu. Na zakoł„czenie zwiedzania zakł‚adu mł‚odzież został‚a poczę™stowana hamburgerami oraz deserem lodowym. Wyjazd zaliczylił›my do bardzo udanych.

Iwona Daniel

Krzysztof Szymczak zwycię™zcę… eliminacji wojewódzkich Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym


Dnia 28 wrzeł›nia 2012 r. w Kujawsko-Pomorskim Oł›rodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył‚y się™ wojewódzkie eliminacje Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Reprezentantem naszej szkoł‚y był‚ Krzysztof Szymczak, uczeł„ IV klasy Technikum Agrobiznesu. Pytania konkursowe dotyczył‚y szczegół‚owych zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W silnej konkurencji nasz uczeł„ pokonał‚ przekonuję…co rywali i wywalczył‚ awans do finał‚u krajowego, który odbę™dzie się™ w ODR Radom. Gratulujemy Krzył›kowi i życzymy sukcesu na szczeblu krajowym.

Andrzej Perlił„ski

Z wizytę… w Galerii Kujawskiej


Dnia 2 października 2012 r. uczniowie klasy IV TŻ i IV TA realizuję…c treł›ci programowe przedmiotu wiedza o kulturze zwię…zane z dziedzictwem regionalnym udali się™ do Galerii Kujawskiej w Kowalu prowadzonej przez Halinę™ i Antoniego Benedykta łukaszewiczów, aby obejrzeę‡ zgromadzone tam eksponaty i wysł‚uchaę‡ gospodarza obiektu, skę…dinę…d znanego gawę™dziarza, który prowadzi m.in. pogadanki emitowane w Radiu HIT, autora wydanej w tym roku ksiꅿki „Kujawskie legendy, gawę™dy i gadki”. Pan łukaszewicz, kocha Kujawy i ich kulturowe dziedzictwo, wie, że ono nieuchronnie zanika, dlatego stara się™ je uchronię‡ od zapomnienia i przekazaę‡ nastę™pnym pokoleniom. Ta chę™ę‡ ocalenia przeszł‚oł›ci rodzinnej ziemi przerodził‚a się™ u niego w pasję™ nie tylko pisarskę…, ale także kolekcjonerskę…. Od kilkudziesię™ciu lat zbiera bowiem stare narzę™dzia, proste maszyny rolnicze i przemysł‚owe, przedmioty kowalstwa artystycznego i te, które potrzebne był‚y na co dzieł„, porcelana, wyroby ze szkł‚a, żelazka, ksiꅿki, obrazy, radia, telefony, maszyny do pisania, pralki, rowery, motory, sprzę™t fotograficzny etc., etc. Z zapał‚em zapisuje ponadto stare porzekadł‚a, przysł‚owia, lokalne ciekawostki i wydarzenia historyczne. Efekt tego trwaję…cego ponad 30 lat zbieractwa przedstawia się™ naprawdę™ imponuję…co. Ostatnio otrzymał‚ stypendium Marszał‚ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację™ projektu, którego celem jest odnowienie przydrożnych krzyży i figur. Mł‚odzież miał‚a okazję™ wszystkie te eksponaty zgromadzone wokół‚ galerii i na czterech jej poziomach obejrzeę‡, dotknę…ę‡, poznaę‡ ich przeznaczenie i dział‚anie. Na koniec gospodarz zaprezentował‚, napisany gwarę… kujawskę…, jeden ze swoich ostatnich wierszy.

Arkadiusz Ciechalski

Wisła łowi talenty


Pod takim tytuł‚em Galeria Handlowa WISłA w Pł‚ocku organizuje wielki konkurs w stylistyce talent-show. Jego celem jest: promowanie talentów, popularyzacja dział‚ał„ artystycznych, promowanie alternatywnych form spę™dzania wolnego czasu, rozwijanie twórczej wyobraźni wykonawców, stworzenie możliwoł›ci wymiany doł›wiadczeł„ wykonawcom i animatorom kultury. W dniu 27 wrzeł›nia 2012 r. przedstawiciele organizatorów odwiedzili naszę… szkoł‚ę™ i zachę™cali uczniów do wzię™cia udział‚u w tym przedsię™wzię™ciu. Przypominamy, że zapisy na castingi trwaję… do 13 października. Sam casting odbę™dzie się™ 13 i 14 października. Nastę™pnie co sobotę™ â€“ aż do 17 listopada odbywaę‡ się™ bę™dę… eliminacje do Wielkiego Finał‚u, który bę™dzie miał‚ miejsce 24 listopada. Wydarzenie to daje szansę™ zaprezentowania swojego talentu i wygrania nagrody gł‚ównej w wysokoł›ci 10 tys. zł‚otych na rozwijanie swojego talentu, oraz nagrody dodatkowej 5 tys. dla trenera/klubu pod opiekę… którego osoba rozwin꙳‚a swój talent. Dodatkowo przewidziana jest nagroda publicznoł›ci w wysokoł›ci 3 tys. zł‚, która zostanie przyznana gł‚osami sms w trakcie finał‚u. Zachę™camy talenty z naszej szkoł‚y do uczestnictwa w tej ciekawej propozycji.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content