admin's blog

Dzień Edukacji Narodowej


Chociaż Dzień Edukacji Narodowej przypada w tym roku w niedzielę™, to jednak uczniowie naszej szkoł‚y zorganizowali uroczystę… akademię™ z okazji święta nauczycieli w piątek 12 października. Program cał‚ej uroczystoł›ci przygotował‚a mł‚odzież z kl. II TŻ, II ZSZ oraz tegoroczni maturzył›ci, którzy pokazali z jakimi problemami zmagali się™ niektórzy bogowie greccy. Nauczycielom życzylił›my wytrwał‚oł›ci, cierpliwoł›ci dla cał‚ej uczniowskiej gromady. Pedagogom został‚y wrę™czone kwiaty, a cał‚e akademia odbył‚a się™ w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Samorzę…d Uczniowski

Pracownicy szkoły na koncercie Chóru Aleksandrowa


Dnia 11 października 2012 r. z okazji Dni Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy naszej szkoł‚y wybrali się™ na koncert sł‚awnego w cał‚ym ł›wiecie rosyjskiego Chóru Aleksandrowa, który wystę™pował‚ we wł‚ocł‚awskiej Hali Mistrzów. Wrażenia był‚y silne i na pewno na dł‚ugo pozostanę… w pamię™ci licznie zebranego audytorium. Zespół‚ ten to przecież jedna z najbardziej znanych grup artystycznych pochodzę…cych z krajów był‚ego ZSSR. Jego zał‚ożycielem i pierwszym dyrektorem był‚ Aleksander Aleksandrow, utalentowany profesor moskiewskiego konserwatorium. Warto wiedzieę‡, że pierwszy wystę™p chóru odbył‚ się™ 12 października 1928 roku. Obecnie zespól skł‚ada się™ z okoł‚o 200 osób: sekcji chóru mę™skiego, mieszanej grupy tanecznej oraz orkiestry. Wielu społ›ród tych żoł‚nierzy-artystów ma specjalistyczne wykształ‚cenie muzyczne i choreograficzne. W repertuarze zespoł‚u znajduje się™ ponad 2 tysię…ce utworów: od piosenek żoł‚nierskich przez pieł›ni narodowe, pieł›ni ludowe, przez muzykę™ sakralnę… po utwory kompozytorów rosyjskich i ł›wiatowych, a także arcydzieł‚a ł›wiatowej muzyki popularnej. Sł‚uchacze mieli okazję™ podziwiaę‡ ten szeroki repertuar, również wysł‚uchali pieł›ni polskich, np.: „Czerwone maki” czy „Sokoł‚y”. Widowni bardzo podobał‚y się™ również wystę™py grupy baletowej ubranej we przebogate, kolorowe kostiumy, wykonuję…ce brawurowo skomplikowane ukł‚ady choreograficzne. Wiele z nich inspirowane był‚y przebogatym folklorem rosyjskim i ukraił„skim. Dodajmy, że przed koncertem pracownicy szkoł‚y spotkali się™ na wspólnym obiedzie w Restauracji „Impresja” we Wł‚ocł‚awku.

Arkadiusz Ciechalski

Europa w kryzysie !!!


W dniu 10.10.2012 r. w szkole odbył‚o się™ szkolenie naszych uczniów klas II, III i IV. Szkolenie przeprowadził‚ specjalista Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu – Pan Witold Jankowiak. Tematem szkolenia był‚o „Europa w kryzysie”. W czasie wykł‚adu przestawiono mł‚odzieży wybrane oblicza kryzysu gospodarczego, społ‚ecznego i politycznego z którymi musi się™ zmierzyę‡ Europa oraz wskazano na możliwoł›ci wyjł›cia z tej trudnej sytuacji. Powyższa tematyka szkolenia uzmysł‚owił‚a mł‚odzieży z jakimi problemami musi się™ w najbliższym czasie zmierzyę‡. Ponadto prezentowana tematyka poszerzył‚a wiedzę™ uczniów w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej i Polski w jej strukturach w dobie kryzysu.

Andrzej Rybka

Próbny alarm pożarowy


We wtorek 9 października 2012 r. ok. godz. 13.00. przeprowadzony został‚ w budynku naszej szkoł‚y przy ul. Kazimierza Wielkiego próbny alarm pożarowy. Mł‚odzież wraz z nauczycielami i personelem szkoł‚y sprawnie opuł›cili budynek i w szybkim tempie udali się™ na wyznaczone miejsce ewakuacji na boisku szkolnym. Nauczyciele zabrali ze sobę… dzienniki szkolne, a woźna odci꙳‚a zasilanie budynku w prę…d elektryczny. Na boisku dyrektor Wojciech Rudził„ski sprawdził‚ stan uczniów w poszczególnych klasach. Był‚y to tylko ę‡wiczenia, które miał‚y na celu wyrobię‡ w uczniach i pracownikach szkoł‚y nawyk odpowiedniego zachowania się™ w warunkach zagrożenia pożarowego lub innej sytuacji kryzysowej. Alarm został‚ przeprowadzony pod nadzorem oficerów Komendy Miejskiej Pał„stwowej Straży Pożarnej z Wł‚ocł‚awka.

Arkadiusz Ciechalski

Sprzątanie świata


Jak istotne jest dbanie o ekologię™ i ł›rodowisko, tego nikt z pewnoł›cię… nie musi przypominaę‡ uczniom ZS CKR w Kowalu, którzy w czwartek 4 października bieżę…cego roku wzię™li udział‚ w akcji „Sprzę…tania ł›wiata.” Klasa II kucharz i II mechanik wraz z opiekunami Rafał‚em Jankowskim i Krzysztofem Moraczewskim, Elżbietę… Woźniak, Anna Górska oraz Jerzym łšpibidę… porzę…dkowali pobliski obszar lasów. Udał‚o się™ zebraę‡ mnóstwo zalegaję…cych ł›mieci szpecę…cych jesienny, urokliwy las. Choę‡ uczniowie po powrocie byli nieco zmę™czeni, z pewnoł›cię… chę™tnie wezmę… udział‚ w przyszł‚orocznej akcji.

Rafał‚ Jankowski

Syndicate content