admin's blog

Klub pszczelarza w naszej szkole!!!


Uczniowie klasy II TŻiGD wystę…pili z propozycję… do nauczyciela biologii mgr inż. Andrzeja Rybki, aby w naszej szkole powoł‚ać‡ do życia klub pszczelarza. W odpowiedzi na tę™ propozycję™ dnia 20-go lutego br. odbył‚o się™ zebranie organizacyjne na którym powoł‚ano do życia Klub Mł‚odego Pszczelarza przy ZS CKR im. K. Wielkiego w Kowalu. W zebraniu zał‚ożycielskim uczestniczył‚o 19 uczniów. Wybrano wł‚adze Klubu w osobach:
Przewodniczę…cy - Dawid Jóźwiak
Z-ca przewodniczę…cego - Karolina Nowaczewska
Sekretarz - Aneta Żakowiecka
Opiekunem Klubu został‚ nauczyciel Andrzej Rybka. W dalszej części spotkania omówiono zarys programu dział‚ania. Rozpisano także konkurs na logo Klubu.
Klub pozostaje otwarty. Wszystkich zainteresowanych pszczelarstwem oraz smakoszy miodu i produktów pszczelich serdecznie witamy w naszym gronie – atrakcje gwarantowane!!!

Andrzej Rybka

Szkoliliśmy się w Radomiu z zakresu przetwórstwa mięsa


Uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz zasadniczej szkoł‚y zawodowej o kierunku mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w dniach 19-20 lutego 2013 r. w szkoleniu pn. „Przetwórstwo mię™sa na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mał‚a przedsię™biorczoł›ę‡â€, które odbył‚o się™ w Radomiu. Nasza szkoł‚a już po raz czwarty miał‚a okazję™ uczestniczyę‡ w tego typu szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Obecnie poszerzalił›my naszę… wiedzę™ z zakresu przetwórstwa mię™sa. Szkolenie skł‚adał‚o się™ z dwóch części. Pierwszę… stanowił‚y wykł‚ady teoretyczne, gdzie przekazano wiele cennych i interesuję…cych informacji na temat rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych, możliwych sposobów pozyskiwania dotacji unijnych, marketingu produktów rolniczych oraz specyfiki produkcji zwierzę™cej w Polsce. Drugę… częśę‡ szkolenia stanowił‚y zaję™cia praktyczne. Mielił›my okazję™ przyjrzeę‡ się™ dział‚alnoł›ci modelowego zakł‚adu przetwórstwa mię™sa, funkcjonuję…cego na zasadach dział‚alnoł›ci MLO (dział‚alnoł›ę‡ marginalna, lokalna i ograniczona). Uczniowie przyglę…dali się™ maszynom i urzę…dzeniom stosowanym do przerobu mię™sa, zapoznali się™ z organizację… poszczególnych pomieszczeł„ (magazyn surowca i peklowania, magazyn przypraw i dodatków, komora wę™dzalnicza) oraz uczestniczyli w procesie produkcyjnym – samodzielnie wyprodukowali biał‚ę… kieł‚basę™. Podczas degustacji przekonalił›my się™, jak bardzo różni się™ pod wzglę™dem jakoł›ci tak przygotowana kieł‚basa. Istotne był‚y nie tylko walory smakowe, ale również zdrowotne. Uczniowie dowiedzieli się™, jakie wymogi należy speł‚nię‡, aby móc zał‚ożyę‡ wł‚asnę… dział‚alnoł›ę‡ MLO. Niewę…tpliwie jest to interesuję…ca alternatywa, którę… warto rozważyę‡.

Natalia Prekop

Sprawdzian dla Młodych Rolników


Zarzę…d Gł‚ówny ZMW tradycyjnie w miesię…cach luty-marzec organizuje Olimpiadę™ Mł‚odych Producentów Rolnych. Od kilku lat uczniowie z naszej szkoł‚y licznie uczestniczę… w tych zmaganiach. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego został‚a wytypowana 7 osobowa ekipa uczniów z kl. I, II i IV Technikum Agrobiznesu. Zmagania na szczeblu wojewódzkim odbył‚y się™ 19 lutego br. w Papowie Biskupim. Uczestnicy w I części mieli do rozwię…zania test zwię…zany z problematykę… produkcji roł›linnej, zwierzę™cej, mechanizacji rolnictwa oraz zagadnienia zwię…zane z PROW 2007-2013. Na podstawie wyników z tej części sprawdzianu wył‚oniono 10 najlepszych uczestników, którzy w II etapie odpowiadali na pytania ustne. Do tego etapu zakwalifikował‚o się™ 3 naszych uczniów: Damian Jankowski, Tomasz Czajkowski i Krzysztof Szymczak. W ostatecznej klasyfikacji Damian zajꅳ‚ 3 miejsce, co dał‚o mu awans do finał‚u krajowego, który odbę™dzie się™ w Kielcach podczas targów Agrotech. Wszyscy uczestnicy eliminacji wykazali się™ dużę… znajomoł›cię… zagadnieł„ zwię…zanych z rolnictwem i zarzę…dzanie przedsię™biorstwem rolnym. Organizatorzy zapewnili sprawnę… organizację™ i mił‚ę… atmosferę™. Uczniowie mieli do swojej dyspozycji stolik kawowy oraz posił‚ek, wszyscy otrzymali upominki. Gratulujemy Damianowi i życzymy równie udanego wystę™pu w finale krajowym.

Paweł‚ Perliński

Szkolenie z zakresu dopłat do materiału siewnego


Dnia 20-go lutego br. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie na temat warunków uzyskania dopł‚aty z tytuł‚u zużytego do siewu lub sadzenia materiał‚u kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy dla rolnictwa w 2013 roku. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy w osobach: Jerzy Rajczyk – kierownik Sekcji Informacji i Promocji oraz Marcin Kurasz – kierownik Sekcji Kwotowania Mleka. Po szkoleniu uczniowie sprawdzili w praktyce przyswojonę… wiedzę™ wypeł‚niaję…c wnioski o wczeł›niej omawianę… dopł‚atę™. Ponadto prelegenci zapoznali mł‚odzież z zakresem dział‚ał„ Agencji Rynku Rolnego na rynku krajowym i unijnym. Szkolenie pozwolił‚o mł‚odzieży uzyskaę‡ wiedzę™ i praktykę™, którę… mogę… wykorzystaę‡ podczas skł‚adania wniosków o dotacje.

Andrzej Rybka

Walentynki na wesoło


Chociaż nieco spóźnione, to jednak bardzo wesoł‚e był‚y walentynki zorganizowane w naszej szkole, w poniedział‚ek 18 lutego. Klasa III TŻ i TMR, która zaj꙳‚a się™ organizację… imprezy, nie tylko przypomniał‚a genezę™ tego coraz bardziej popularnego ł›wię™ta, ale również wprawił‚a w dobry nastrój nauczycieli i uczniów biorę…cych udział‚ w konkursach. Nie zabrakł‚o konkurencji sportowych, wspólnego ł›piewania znanych piosenek o mił‚oł›ci, walentynkowej poczty. W tym wyję…tkowym dniu, nawet najbardziej wstydliwi, mogli wyznaę‡ swoje uczucia. Zachę™camy do odwiedzenia naszej galerii, aby jeszcze raz przypomnieę‡ sobie te wyję…tkowe chwile spę™dzone w gronie przyjaciół‚.

Samorząd Uczniowski

Syndicate content